Naše první školka vznikla v roce 2010 jako česko-anglická soukromá školka. V roce 2014 jsme požádali o akreditaci. Úspěšně jsme prošli inspekční kontrolou a byli  jsme zařazeni do rejstříku škol MŠMT. Mateřské školky se rozrosly o jesle či dětské skupinky. V současné době Vám můžeme nabídnout školky na Žižkově, Břevnově a Čimicích. Jesličky - dětské skupiny máme též na Žižkově, Čimicích, Dolních Chabrech a v Krči. 

5

Poboček

937

Spokojených dětí

11

Let s vámi

VZDĚLÁVÁNÍ

Školky s jesličky vedeme v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. Vzdělávání v našich školkách probíhá jak bilingvně i česky. Záleží na výběru školky a třídy. V jesličkách preferujeme jazyk český s prvky angličtiny, které jsou zařazovány nejčastěji do ranních rituálů .
Učitelé se věnují též evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme jak dítě prospívá, jeho  pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
Program využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Pro program Začít spolu je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.
Třídy máme rozdělené do tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly. Centra aktivit jsou různá a jsou uspořádána tak, aby se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech aktivit vždy souvisí s daným týdenním tématem.  Důležité je však to, že během daného týdne musí splnit úkoly ve všech centrech aktivit. 

FOREST DAYS

V rámci programu chodíme se staršími dětmi na celý den do přilehlých lesoparků a to minimálně jednou týdně. Vše je závisí na počasí. 
Forest day, neboli pátek v lese si děti probíhá jako běžný den ve školce. V lese probíhá ranní kroužek, vzdělávací činnost, svačinka, ale i volná hra či oběd. Ale díky přírodě okolo si jej užijí více jak ve školce. Pokud nám počasí přeje, vracíme se do školky na odpolední svačinku. 
Forest days mají i děti mladší a to ve zkrácené verzi do oběda.

POHYB

Zaměřujeme se  na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společnských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.

BILINGVNÍ VÝUKA

V mateřských školách je možnost navštěvovat česko-anglické třídy, kde výuka probíhá bilingvně. 
S anglickým jazykem se děti dostanou do kontaktu přirozeným způsobem po celý den, což je zajištěno přítomností rodilého mluvčího v průběhu dne, který spolupracuje s kvalifikovaným pedagogem.
V jesličkách se menší děti dostanou do kontaktu s angličtinou, nejčastěji však při ranních rituálech.

Spulupracujeme s