Naše první školka vznikla v roce 2010 jako česko-anglická soukromá školka. V roce 2014 jsme požádali o akreditaci. Úspěšně jsme prošli inspekční kontrolou a byli jsme zařazeni do rejstříku škol MŠMT. Následně se mateřské školky rozrostly o jesle - dětské skupinky. V současné době Vám můžeme nabídnout školky na Žižkově, Krči, Břevnově, Čimicích a Jahodnici. Jesličky - dětské skupiny máme též na Žižkově, Čimicích, Dolních Chabrech, Jahodnici a v Krči.

6

Poboček

+1130

Spokojených dětí

13

Let s vámi

VZDĚLÁVÁNÍ

Školky a jesličky vedeme v duchu vzdělávacího programu "Začít spolu". Vzdělávání v našich školkách probíhá bilingvně i česky. Záleží na výběru školky a třídy. V jesličkách preferujeme jazyk český s prvky angličtiny, které jsou zařazovány nejčastěji do ranních rituálů.
Učitelé se věnují též evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme jak dítě prospívá, jeho pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše poté probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
Program využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Pro program "Začít spolu" je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.
Třídy máme rozdělené do tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly. Centra aktivit jsou různá a jsou uspořádána tak, aby se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech aktivit vždy souvisí s daným týdenním tématem.  Důležité je však to, že během daného týdne musí splnit úkoly ve všech centrech aktivit. 

FOREST DAYS

V rámci tohoto programu chodíme se staršími dětmi na celý den do přilehlých lesoparků a to minimálně jednou týdně. Vše závisí na počasí. Forest day, neboli pátek v lese pro děti probíhá jako běžný den ve školce.

V lese stejně jako ve školce uděláme nejen ranní kroužek, vzdělávací činnost, svačinku, ale i volnou hru či oběd. Díky přírodě okolo si jej děti užijí více jak ve školce. Pokud nám počasí přeje, vracíme se do školky na odpolední svačinu. Forest days mají i děti mladší a to ve zkrácené verzi do oběda.

POHYB

Zaměřujeme se na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společenských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.

BILINGVNÍ VÝUKA

V mateřských školách je možnost navštěvovat česko-anglické třídy, kde výuka probíhá bilingvně. 
S anglickým jazykem se děti dostanou do kontaktu přirozeným způsobem po celý den, což je zajištěno přítomností rodilého mluvčího v průběhu dne, který spolupracuje s kvalifikovaným pedagogem.
V jesličkách se menší děti dostanou do kontaktu s angličtinou, nejčastěji při ranních rituálech.

Spulupracujeme s